Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện

 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KIỆN NÀY

 

1. GIỚI THIỆU

Các Điều kiện Chung này sẽ điều chỉnh rõ ràng các mối quan hệ nảy sinh giữa Indicom Europa 2015 sl (Công ty sở hữu nhãn hiệu Ulller) với văn phòng đăng ký tại Calle Zurbano 41, Bajo Left 28010, Madrid và với CIF ESB87341327 và các bên thứ ba (sau đây gọi là "Người dùng ") đăng ký với tư cách người dùng và / hoặc mua sản phẩm thông qua cửa hàng trực tuyến của trang web chính thức của Uller (http://www.ullerconăm, sau đây là "Cửa hàng").

 

2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

2.1 Người dùng nói chung đồng ý sử dụng Cửa hàng, để mua Sản phẩm và sử dụng từng dịch vụ của Cửa hàng một cách siêng năng, phù hợp với luật pháp, đạo đức, trật tự công cộng và các quy định của Các Điều kiện Chung, và bạn cũng phải hạn chế sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào có thể cản trở, làm hỏng hoặc làm suy giảm hoạt động bình thường và việc tận hưởng Cửa hàng của Người dùng hoặc có thể gây thương tích hoặc gây thiệt hại cho hàng hóa và quyền Uller, nhà cung cấp, Người dùng hoặc nói chung của bất kỳ bên thứ ba nào.

 

3. SẢN PHẨM VÀ GIÁ CẢ

3.1         Uller bảo lưu quyền quyết định vào bất kỳ lúc nào, Sản phẩm được cung cấp cho Người dùng thông qua Cửa hàng. Cụ thể, bạn có thể thêm Sản phẩm mới vào bất kỳ lúc nào vào những sản phẩm được cung cấp hoặc có trong Cửa hàng, điều này được hiểu rằng trừ khi có quy định khác, Sản phẩm mới đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định của Điều kiện chung này. Tương tự như vậy, nó có quyền ngừng cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc truy cập và sử dụng bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước về bất kỳ loại Sản phẩm nào khác nhau được cung cấp trong Cửa hàng.

 

3.2 Các Sản phẩm có trong Cửa hàng sẽ tương ứng theo cách đáng tin cậy nhất có thể mà công nghệ hiển thị web cho phép với Sản phẩm thực sự được cung cấp. Đặc điểm của Sản phẩm và giá của chúng xuất hiện trong Cửa hàng. Giá chỉ ra trong Cửa hàng tính bằng Euro và không bao gồm VAT, trừ khi có chỉ định khác.

 

4. THỦ TỤC VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN SẢN PHẨM

4.1 Trong khoảng thời gian tối đa là hai mươi bốn (24) giờ, Uller sẽ gửi email đến Người dùng, xác nhận việc mua hàng. Email đã nói sẽ chỉ định mã tham chiếu mua hàng và sẽ nêu chi tiết các đặc điểm của Sản phẩm, giá, chi phí vận chuyển và chi tiết của các tùy chọn khác nhau để thực hiện thanh toán Sản phẩm cho Ulller.

 

4.2 Người dùng mua sản phẩm qua Cửa hàng phải thanh toán qua hệ thống thanh toán được nêu chi tiết cụ thể trong Cửa hàng.

 

4.3         Chỉ số Europa 2015 sl Nó sẽ lưu trữ các tài liệu điện tử trong đó hợp đồng được chính thức hóa, gửi một bản sao cho Người dùng sau khi giao dịch mua được thực hiện. Hợp đồng sẽ được lập bằng tiếng Tây Ban Nha.

 

4.4 Xác nhận đơn hàng được gửi bởi Uller Nó không có giá trị như một hóa đơn, chỉ là bằng chứng mua hàng. Hóa đơn tương ứng với nó sẽ được gửi cùng với Sản phẩm.

 

5. QUYỀN RÚT TIỀN

5.1 Người dùng có quyền rút tiền mà họ có thể liên hệ Uller qua email theo địa chỉ sau: contact @ ullerco.com và rút khỏi giao dịch mua trong khoảng thời gian không quá bảy (7) ngày làm việc, tính từ khi nhận Sản phẩm. Sản phẩm phải được gửi cùng với phiếu trả hàng đã hoàn thành hợp lệ và bản sao của phiếu giao hàng hoặc hóa đơn đã hoàn thành hợp lệ, chi phí trực tiếp cho việc trả lại Sản phẩm sẽ do Người mua chịu. Việc trả lại đã nói sẽ được thực hiện theo hướng dẫn mà Ulller chỉ ra cho Người dùng để phản hồi lại thông báo của anh ta về việc thực hiện thu hồi. Người dùng phải trả lại Sản phẩm trong khoảng thời gian tối đa bảy (7) ngày kể từ khi Ulller chỉ ra hình thức trả lại.

 

5.2 Việc rút tiền yêu cầu hoàn trả số tiền đã thanh toán. Để thực hiện việc này, khách hàng phải ghi rõ trên tờ khai trả lại số và chủ thẻ tín dụng mà Uller Bạn phải thực hiện thanh toán. Thời hạn thanh toán nói trên sẽ được thiết lập trong Luật.

 

5.3 Quyền thu hồi có thể không được thực hiện khi Sản phẩm không được trả lại trong bao bì ban đầu và khi Sản phẩm không ở trong tình trạng hoàn hảo.

 

6. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

6.1 Đối với bất kỳ sự cố nào, khiếu nại hoặc thực hiện quyền của họ, Người dùng có thể gửi email đến địa chỉ contact @ UllerCom.

 

7. DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NHÀ

7.1 Phạm vi lãnh thổ bán hàng qua Cửa hàng chỉ dành riêng cho lãnh thổ của Liên minh Châu Âu, vì vậy dịch vụ giao hàng sẽ chỉ dành cho lãnh thổ đó. Sản phẩm được mua thông qua Cửa hàng sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng mà Người dùng chỉ định sau khi khoản thanh toán đã được xác minh, thời hạn giao hàng tối đa là ba mươi (30) ngày được quy định theo mặc định trong Luật.

 

7.2 Dịch vụ giao hàng của Uller Nó được thực hiện với sự cộng tác với các nhà khai thác hậu cần khác nhau của uy tín được công nhận. Đơn đặt hàng sẽ không được phục vụ trong PO Box hoặc trong khách sạn hoặc các địa chỉ không cố định khác.

 

7.3 Chi phí vận chuyển không được bao gồm trong giá của Sản phẩm. Tại thời điểm mua Sản phẩm, Người dùng sẽ được thông báo về chi phí vận chuyển chính xác.

 

8. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

8.1 Người dùng thừa nhận rằng tất cả các yếu tố của Cửa hàng và của từng Sản phẩm, thông tin và tài liệu có trong đó, nhãn hiệu, cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày nội dung của chúng cũng như các chương trình máy tính được sử dụng trong mối quan hệ với họ, được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp của Uller hoặc của các bên thứ ba, và các Điều kiện chung không thuộc về nó đối với các quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ nói trên, bất kỳ quyền nào khác ngoài các quyền được dự tính cụ thể trong đó.

 

8.2 Trừ khi được sự cho phép của Uller hoặc như trường hợp của chủ sở hữu bên thứ ba về các quyền tương ứng hoặc trừ khi điều này được cho phép về mặt pháp lý, Người dùng không được sao chép, chuyển đổi, sửa đổi, tháo rời, thiết kế ngược, phân phối, thuê, cho mượn, cung cấp hoặc cho phép truy cập công cộng thông qua bất kỳ hình thức giao tiếp công cộng nào của bất kỳ yếu tố nào được đề cập trong đoạn trước. Người dùng phải sử dụng các tài liệu, yếu tố và thông tin mà mình truy cập thông qua việc sử dụng Cửa hàng chỉ cho nhu cầu của mình, buộc bản thân không được thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, khai thác thương mại các tài liệu, yếu tố và thông tin có được thông qua giống nhau

 

8.3 Người dùng phải tránh né tránh hoặc thao túng bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào do Uller hoặc bởi các bên thứ ba trong Cửa hàng.

 

9. BẢO VỆ DỮ LIỆU

9.1 Theo Luật 15/99 LOPD, chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác được cung cấp thông qua biểu mẫu đăng ký, cũng như từ các giao dịch được thực hiện, sẽ được bao gồm và lưu giữ trong một tệp để xử lý, thuộc sở hữu của Uller, miễn là hủy bỏ nó không được yêu cầu. Việc điều trị sẽ được dành cho việc phát triển và thực hiện bán hàng, sự chú ý cá nhân của các sản phẩm và dịch vụ mà nó thu được và cải thiện sự chú ý nói trên, cũng như quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chính mình và của các công ty thứ ba liên quan đến Ulller.

Tương tự như vậy, bạn được thông báo rằng dữ liệu của bạn sẽ được cung cấp cho các công ty liên kết theo các mục đích được chỉ định. Uller Nó sẽ xử lý các dữ liệu này một cách bảo mật tối đa, là người nhận duy nhất và độc quyền của chúng và không thực hiện chuyển nhượng hoặc liên lạc cho các bên thứ ba ngoài các quy định hiện hành.

Người dùng ủy quyền rõ ràng cho giới thiệu, thậm chí thông qua các phương tiện điện tử, bởi Uller và của các thực thể nói trên, về truyền thông thương mại và khuyến mại và các cuộc thi. □ có, tôi chấp nhận.

 

9.2 Người dùng có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, phản đối hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ Uller, bằng địa chỉ email contact @ Uller.com, đính kèm bản sao NIF của bạn hoặc tài liệu nhận dạng thay thế.

9.3. Câu trả lời được đánh dấu * trong mẫu đăng ký là bắt buộc. Việc không phản hồi của bạn sẽ ngăn việc mua các sản phẩm đã chọn được thực hiện.

 

10. MẬT KHẨU

10.1       Uller Nó sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng mật khẩu cá nhân cho người dùng đăng ký như vậy trên trang web. Những mật khẩu này sẽ được sử dụng để truy cập các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web. Người dùng phải giữ mật khẩu thuộc trách nhiệm của mình trong sự bảo mật nghiêm ngặt và tuyệt đối nhất, do đó, có bao nhiêu thiệt hại hoặc hậu quả của bất kỳ loại nào xuất phát từ việc vi phạm hoặc tiết lộ bí mật. Vì lý do bảo mật, mật khẩu để truy cập điện thoại vào các dịch vụ được liên kết với Trang web có thể được người dùng sửa đổi bất cứ lúc nào. Người dùng đồng ý thông báo cho Ulller ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu của họ, cũng như các bên thứ ba trái phép truy cập vào nó.

 

11. MÓN ĂN

11.1       Uller sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ của mình, tạo điều kiện điều hướng, duy trì bảo mật, xác minh danh tính của Người dùng, tạo điều kiện truy cập vào sở thích cá nhân và theo dõi việc sử dụng Cửa hàng của họ. Cookies là các tệp được cài đặt trên ổ cứng của máy tính hoặc trong bộ nhớ của trình duyệt trong thư mục được cấu hình sẵn bởi hệ điều hành máy tính của Người dùng để nhận dạng bạn.

 

11.2 Nếu Người dùng không muốn cài đặt cookie trên ổ cứng của mình, họ phải cấu hình chương trình duyệt Internet của mình để không nhận được cookie. Tương tự như vậy, Người dùng có thể tự do phá hủy các cookie. Trong trường hợp Người dùng quyết định hủy kích hoạt cookie, chất lượng và tốc độ của dịch vụ có thể giảm và thậm chí, họ sẽ mất quyền truy cập vào một số dịch vụ được cung cấp trong Cửa hàng.

 

12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHÁP LUẬT

Những điều kiện chung được điều chỉnh bởi pháp luật Tây Ban Nha. Bất kỳ tranh cãi nào phát sinh từ việc giải thích hoặc thi hành có thể phát sinh liên quan đến hiệu lực, giải thích, thực hiện hoặc giải quyết hợp đồng này sẽ được đệ trình lên Thẩm quyền và Cạnh tranh của Tòa án và Tòa án của Thành phố Madrid, từ bỏ mọi quyền tài phán có thể tương ứng cho Người dùng, miễn là luật áp dụng cho phép.